Voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Schmidt Trucks BV KvK-nummer: 10033366

Artikel 1. Definities

In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
▪ Schmidt Trucks: de besloten vennootschap Schmidt Trucks B.V, zijnde de gebruiker van deze algemene voorwaarden;
▪ Opdrachtgever/koper: de wederpartij van Schmidt Trucks, de opdrachtgever / de koper;
▪ Overeenkomst: de tussen Schmidt Trucks en de opdrachtgever/koper gesloten overeenkomst tot verkoop/levering en/of de- en montage.

Artikel 2. Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Schmidt Trucks en opdrachtgever/koper, waarop Schmidt Trucks deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle met Schmidt Trucks gesloten overeenkomsten, voor de uitvoering waarvan door Schmidt Trucks van de diensten van derden gebruik wordt gemaakt.

2.3 Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van opdrachtgever/koper wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2.5 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van toepassing. Schmidt Trucks en de opdrachtgever/koper zullen alsdan nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen, offertes en overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven op welke wijze en door wie namens Schmidt Trucks waar dan ook gedaan, zijn steeds vrijblijvend en worden gedaan op basis van de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst vastgestelde prijzen en specificaties.

3.2 Overeenkomsten, waarbij Schmidt Trucks partij is, gelden eerst als gesloten:
a. na ondertekening door beide partijen van een daartoe opgemaakte overeenkomst, en wel vanaf de dag van ondertekening, dan wel;
b. na ontvangst en akkoordverklaring van de schriftelijke aanvaarding door opdrachtgever/koper van een door Schmidt Trucks gedaan aanbod, dan wel;
c. na ontvangst door Schmidt Trucks van de overeengekomen en gefactureerde prijs door middel van betaling door opdrachtgever/koper;
d. dan wel door de overhandiging van de door opdrachtgever/koper aan Schmidt Trucks van de te bewerken, te reviseren, demonteren of te repareren zaak en/of relevante bescheiden die nodig zijn voor de opdracht;
e. dan wel door levering van het gekochte (bezitsoverdracht) en betaling (contant) ervan op het bedrijf van Schmidt Trucks.

3.3 Indien een natuurlijke persoon namens of voor rekening van een andere natuurlijke persoon met Schmidt Trucks een overeenkomst sluit, verklaart hij door het sluiten van het contract daartoe bevoegd te zijn. Deze persoon is naast de natuurlijke persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

3.4 Levertijden in offertes van Schmidt Trucks zijn indicatief en geven opdrachtgever/koper bij overschrijding geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij expliciet schriftelijk anders is overeengekomen.

3.5 Ingeval er tussen Schmidt Trucks en opdrachtgever/koper verschil van mening bestaat over de inhoud van de tussen hen gesloten overeenkomst is de bevestiging/factuur van Schmidt Trucks doorslaggevend.

Artikel 4. Levering, risico-overgang en uitvoering overeenkomst

4.1 Schmidt Trucks zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

4.2 Levering van het gekochte aan opdrachtgever/koper zal pas geschieden na (volledige) betaling van de koopprijs aan Schmidt Trucks, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.3 Levering van het gekochte geschiedt af bedrijf/magazijn van Schmidt Trucks door middel van feitelijke bezitsoverdracht van het gekochte aan opdrachtgever/koper, tenzij anders is overeengekomen.

4.4 Levering van het gekochte wordt geacht op correcte wijze te zijn geschiedt vanaf het moment dat Schmidt Trucks het gekochte overeenkomstig met opdrachtgever/koper gemaakte afspraak ter beschikking heeft gesteld.

4.5 Indien uit de overeenkomst en/of uit deze algemene voorwaarden niet uitdrukkelijk anders blijkt gaat het risico van het gekochte op opdrachtgever/koper over op het moment van levering c.q. ter beschikkingstelling en is Schmidt Trucks niet meer aansprakelijk voor het gekochte.

4.6 Ingeval het gekochte rijdend materiaal betreft (bijv. bedrijfsauto, trailer of aanhangwagen) is Schmidt Trucks vanaf levering niet meer aansprakelijk voor het gekochte, noch de staat ervan en/of het al dan niet voldoen aan wettelijke voorschriften, keuringen dan wel andere vereisten.

4.7 Op alle leveringen van Schmidt Trucks is de Incoterm Ex Work (EXW) van toepassing, hetgeen inhoudt dat opdrachtgever/koper het gekochte/geleverde vanaf het bedrijf/magazijn van Schmidt Trucks ophaalt. Zodra opdrachtgever/koper het gekochte/geleverde oppakt dan wel in zijn bezit heeft, is eventuele schade voor zijn risico. Eventuele uitvoerkosten komen voor rekening van opdrachtgever/koper.

4.8 Ingeval (af)levering van het gekochte door Schmidt Trucks dient plaats te vinden op een door/namens opdrachtgever/koper aangegeven afleveradres (bijv. haven, etc..) geschiedt het transport c.q. vervoer van het gekochte vanaf het bedrijf/magazijn van Schmidt naar het afleveradres geheel voor rekening en risico van opdrachtgever/koper, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, onverminderd de omstandigheid dat Schmidt Trucks ter zake dit transport/vervoer verzekerd is. Deze bepaling geldt tevens voor (af)levering van schade-trucks en auto-onderdelen.

4.9 Aflevering van trucks op het door/namens opdrachtgever/koper aangegeven afleveradres worden geacht steeds schadevrij, compleet en rijdend te zijn geschied, hetgeen ook op de CRM zal worden vermeld.

Artikel 5. Betaling

5.1 Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen dient betaling voorafgaand aan de levering van het gekochte te geschieden.

5.2 Alle betalingen dienen te geschieden op de wijze en binnen de termijn zoals door Schmidt Trucks is aangegeven. Voor (girale) betalingen vanuit het buitenland geldt een betalingstermijn van 8 dagen na facturering en voor (girale) binnenlandse betalingen geldt een termijn van 14 dagen vanaf factuurdatum.

5.3 Ingeval van contante betaling dient de opdrachtgever/koper de overeengekomen koopprijs voorafgaand aan de levering aan Schmidt Trucks te voldoen.

5.4 Indien opdrachtgever/koper in gebreke blijft met correcte en tijdige betaling, is opdrachtgever/koper van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever/koper is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente c.q. handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever/koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

5.5 Ingeval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating tot de schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of (voorlopige) surseance van betaling van opdrachtgever/koper zijn de vorderingen van Schmidt Trucks onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 Alle door Schmidt Trucks geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van Schmidt Trucks totdat opdrachtgever/koper alle verplichtingen uit alle met Schmidt Trucks gesloten overeenkomsten is nagekomen.

6.2 Opdrachtgever/koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden, noch op enige andere wijze te bezwaren.

6.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever/koper verplicht Schmidt Trucks zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen.

6.4 Opdrachtgever/koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te doen houden tegen brand, ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal en vernieling, en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te verstrekken.

6.5 Voor het geval dat Schmidt Trucks zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft opdrachtgever/koper reeds nu onvoorwaardelijk en niet herroepbare toestemming aan Schmidt Trucks of door deze aan te wijzen derde om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Schmidt Trucks zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 7. Prijzen

7.1 In beginsel wordt door partijen bij de totstandkoming van de overeenkomst een vaste prijs overeengekomen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt aangegeven door Schmidt Trucks.

7.2 Prijzen zijn gebaseerd op levering af magazijn/bedrijf van Schmidt Trucks, behoudens voor zover schriftelijk anders is overeengekomen.

7.3 Ruilmotoren/ruildelen worden slechts geleverd tegen inlevering van een oude ruilmotor of ingeruild onderdeel, welke niet gebroken, gescheurd, gelast of op andere wijze beschadigd of incompleet mag zijn en waaraan de diverse delen op normale wijze te revideren zijn. Wordt een ruilmotor of ingeruild onderdeel met zodanige gebreken wel ingeleverd, dan komen de hogere kosten ten laste van opdrachtgever/koper, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 8. Onderzoek, reclames

8.1 Klachten over geleverde zaken en/of verrichte werkzaamheden dienen door opdrachtgever/koper binnen 8 dagen na levering c.q. uitvoering van de werkzaamheden schriftelijk in een voor Schmidt Trucks begrijpelijk taal (Nederlands, Duits of Engels) te worden gemeld aan Schmidt Trucks, zulks met een gedetailleerde omschrijving van de tekortkoming, zodat Schmidt Trucks in staat is adequaat daarop te reageren.

8.2 Opdrachtgever/koper is gehouden de geleverde zaken op het moment van (af)levering, te (doen) onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde zaken overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen.

8.3 Indien een klacht gegrond is zal Schmidt Trucks de geleverde zaken vervangen dan wel de geconstateerde gebreken verhelpen, dan wel zal restitutie van de koopsom plaatsvinden zonder vergoeding van eventuele schade en/of kosten.

Artikel 9. Non-conformiteit, garantie

9.1 Op leveranties van gebruikte voertuigen en/of gebruikte onderdelen is geen garantie van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2 Op leveranties van nieuwe voertuigen en/of onderdelen is uitsluitend de garantie van toepassing die door de fabrikant c.q. de importeur op deze zaken wordt verstrekt.

9.3 Opdrachtgever/koper kan met betrekking tot koop, reparatie en/of onderhoud geen beroep doen op rechten uit hoofde van non-conformiteit in de zin van boek 7 BW.

Artikel 10. Annulering

10.1 Indien opdrachtgever/koper, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, wordt 10% van de koopprijs als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd het recht van Schmidt Trucks op volledige schadevergoeding inclusief gederfde winst.

10.2 Indien opdrachtgever/koper bij annulering de afname weigert van reeds door Schmidt Trucks aangeschafte zaken zoals materialen en onderdelen, al dan niet be- of verwerkt, is opdrachtgever/koper gehouden alle hieruit voortvloeiende kosten aan Schmidt Trucks te vergoeden.

Artikel 11. Incassokosten

11.1 Indien opdrachtgever/koper in gebreke of in verzuim is met de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever/koper. In ieder geval is opdrachtgever/koper  in geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd, welke kosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.

11.2 Indien Schmidt Trucks hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen deze voor vergoeding in aanmerking.

11.3 Gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever/koper.

Artikel 12. Aansprakelijkheid, vrijwaring

12.1 Indien door Schmidt Trucks geleverde zaken gebrekkig zijn, is aansprakelijkheid van Schmidt Trucks jegens opdrachtgever/koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garanties” is geregeld.

12.2 Ingeval van levering van voertuigen en/of auto-onderdelen (bijv. motoren) is Schmidt Trucks vanaf het moment van levering op generlei wijze meer aansprakelijk voor het geleverde  en/of de staat van het geleverde.

12.3 Schmidt Trucks is nimmer aansprakelijk jegens opdrachtgever/koper voor schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade (zoals gevolgschade bedrijfsschade of derving van inkomsten), behoudens de aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door opzet of grove schuld zijdens Schmidt Trucks.

12.4 Indien en voor zover er op Schmidt Trucks enige aansprakelijkheid mocht rusten, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de waarde van hetgeen is gepresteerd, welke zal worden vastgesteld aan van de factuur aangaande onderliggende overeenkomst. Iedere aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat ter zake van de aansprakelijkheid door de verzekeraar van Schmidt Trucks wordt uitgekeerd.

12.5 Schmidt Trucks aanvaardt geen aansprakelijkheid door haar, op verzoek van opdrachtgever/koper, aan derden uitbestede leveringen en werkzaamheden.

12.6 Opdrachtgever/koper vrijwaart Schmidt Trucks tegen alle aanspraken van derden die stellen schade te hebben geleden door een zaak en/of werkzaamheden die Schmidt Trucks aan c.q. voor opdrachtgever/koper geleverd heeft of heeft verricht. Opdrachtgever/koper zal aan Schmidt Trucks alle schade (inclusief kosten) vergoeden door haar geleden ten gevolge van of in verband met zodanige vorderingen van derden.

Artikel 13. Verkoop met inruil, omruilen, inkoop

13.1 Indien bij verkoop van een bedrijfsauto tegen inruil van een gebruikt voertuig de opdrachtgever/koper in afwachting van de levering van het gekochte voertuig het ingeruilde voertuig blijft gebruiken, wordt laatstgenoemd voertuig eerst eigendom van Schmidt Trucks nadat de feitelijke levering daarvan aan Schmidt Trucks heeft plaatsgevonden.

13.2 Tijdens dit gebruik zijn alle kosten, gene uitgezonderd en met name die van onderhoud en eventuele schade door welke oorzaak ook ontstaan, ook als gevolg van verlies, waaronder begrepen het niet (kunnen) inleveren van het completen kentekenbewijs, voor rekening en risico van opdrachtgever/koper.

13.3 Bij feitelijke levering van het in te ruilen voertuig dient deze in dezelfde staat te verkeren als op het ogenblik van taxatie. Indien het in te ruilen voertuig niet meer in dezelfde staat verkeert heeft Schmidt Trucks het recht het inruilvoertuig te weigeren en voldoening van de overeengekomen koopprijs van het voertuig te verlangen, dan wel het in te ruilen voertuig opnieuw te taxeren.

13.4 Het in te ruilen voertuig dient bij feitelijke levering voorzien te zijn van de vereiste kentekenbewijzen en overschrijvingsbewijzen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Indien bovenstaande papieren niet compleet zijn, behoudt Schmidt Trucks zich het recht voor, voor het verkrijgen van de ontbrekende papieren en de daarmee verband houdende waardevermindering, opdrachtgever/koper kosten in rekening te brengen.

13.5 Het retourneren en/of omruilen van door Schmidt Trucks geleverde zaken kan uitsluitend geschieden op voorwaarde van goedkeuring van en beoordeling door Schmidt Trucks. Opdrachtgever/koper heeft derhalve geen recht op het retourneren/ruilen van bij Schmidt Trucks gekochte zaken.

13.6 Ingeval opdrachtgever/koper gekochte zaken wil retourneren of omruilen dient zulks in ieder geval binnen 8 dagen na datum levering te geschieden.

13.7 Inkoop van bedrijfsauto’s door Schmidt Trucks geschiedt steeds onder de voorwaarde dat het aangekochte voertuig bij (feitelijke) aflevering aan Schmidt Trucks in dezelfde staat verkeert als ten tijde van de aankoop. Indien het aangekochte voertuig bij aflevering niet meer in dezelfde staat verkeert heeft Schmidt Trucks het recht het betreffende voertuig opnieuw te taxeren en de waardevermindering in mindering te brengen op de overeengekomen aankoopprijs dan wel het recht om de koopovereenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Schmidt Trucks op vergoeding van schade, kosten en/of gederfde winst.

Artikel 14. Overmacht

14.1 Schmidt Trucks is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien Schmidt Trucks daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende  opvattingen voor haar rekening komt.

14.2 Indien Schmidt Trucks door overmacht of andere buitengewone omstandigheden zoals o.a. (maar niet beperkt tot) niet, niet volledige en/of vertraagde levering door de fabrikant of importeur, oorlog en oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, in- en uitvoerverboden, maatregelen van Nederlandse en/of vreemde overheidsorganen die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijk en/of kostbaarder maken dan bij het afsluiten van de overeenkomst te voorzien was, vorst, werkstakingen, epidemieën, verkeersstoringen, verlies of beschadiging bij transport, brand, diefstal, etc. of wel bij Schmidt Trucks of diens leverancier; niet of niet tijdig in staat is de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen heeft Schmidt Trucks het recht om de overeenkomst  binnen redelijke termijn uit te voeren of als nakoming binnen redelijke termijn niet mogelijk is, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren.

14.3 Opdrachtgever is in geval van overmacht of andere buitengewone omstandigheden gedurende de eerste zes maanden dat deze toestand voortduurt niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan. Opdrachtgever/koper is nimmer bevoegd schadevergoeding te vorderen en heeft daarop geen aanspraak.

Artikel 15. Opschorting, retentierecht, pandrecht, verzekering, ontbinding

15.1 Indien opdrachtgever/koper een of meer van zijn verplichtingen voortvloeiend uit deze en andere tussen partijen gesloten overeenkomsten niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is Schmidt Trucks gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, de nakoming van betreffende overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of de betreffende overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dit onverminderd alle overige aan Schmidt Trucks toekomende rechten.

15.2 Schmidt Trucks is te allen tijde gerechtigd ook tijdens de uitvoering van de overeenkomst, de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever/koper op verzoek en ten genoegen van Schmidt Trucks zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit deze overeenkomst en andere tussen partijen gesloten overeenkomsten. Indien opdrachtgever/koper nalaat binnen tien werkdagen na verzoek van Schmidt Trucks naar genoegen zekerheid te stellen, kan Schmidt Trucks de overeenkomst per aangetekende brief of faxbericht zonder rechtelijke tussenkomst ontbinden en is opdrachtgever/koper verplicht het door Schmidt Trucks reeds geleverde c.q. reeds verrichte werkzaamheden te vergoeden.

15.3 Schmidt Trucks is (onverminderd alle overige rechten) gerechtigd alle zaken van opdrachtgever/koper die Schmidt Trucks in haar macht heeft voor rekening en risico van opdrachtgever/koper onder zich te houden, totdat de daarop betrekking hebbende vorderingen, alsmede alle vorderingen welke Schmidt Trucks op opdrachtgever/koper heeft, geheel in zijn voldaan en de voldoening daarvoor niet wordt vertraagd.

15.4 Opdrachtgever/koper is niet gerechtigd op grond van beweerde gebreken of om welke andere reden dan ook, de nakoming van zijn betalingsverplichtingen te weigeren of op te schorten.

15.5 Door zaken in de macht van Schmidt Trucks te (doen) brengen, vestigt opdrachtgever/koper daarop een pandrecht voor al hetgeen hij aan Schmidt Trucks, uit welke hoofde ook verschuldigd is of zal worden. In ieder geval zijn daaronder bergrepen vorderingen uit hoofde van overeenkomsten die nog niet zijn afgewikkeld. Zij komen hierbij overeen dat Schmidt Trucks als pandhouder even genoemd vuistpand mag omzetten in een bezitloos pandrecht door de tussen hen geldende overeenkomst tezamen met een exemplaar van deze voorwaarden als onderhandse akte te doen registreren.

15.6 Opdrachtgever/koper is niet bevoegd tot verrekening.

15.7 Schmidt Trucks kan naast de overige aan haar toekomende rechten, de overeenkomst met opdrachtgever/koper te allen tijde en zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en zonder schadeplichtigheid jegens opdrachtgever/koper per direct ontbinden indien opdrachtgever/koper de opeisbare schulden onbetaald laat, insolvent wordt, indien voor opdrachtgever/koper surseance van betaling wordt aangevraagd, indien opdrachtgever/koper dienst bedrijf staakt en/of indien beslag op het vermogen van opdrachtgever wordt gelegd dat niet binnen 30 dagen na datum beslaglegging zal zijn opgeheven of indien opdrachtgever/koper anderszins de beschikkingsbevoegdheid verliest over (een deel van) diens vermogen.

Artikel 16. Recht/forumkeuze

16.1 Op al de overeenkomsten en eventuele andere rechtsbetrekkingen tussen Schmidt Trucks en opdrachtgever/koper is het Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 1980 (Weens Koopverdrag) dan wel enige toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende zaken.

16.2 Alle uit de door Schmidt Trucks gesloten overeenkomsten voortvloeiende geschillen, voor zover krachtens de betreffende wettelijke bepalingen mogelijk, met uitsluiting van iedere andere instantie, behoren tot de competentie van de bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem.